T.C. MANİSA VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

2017 YILI MANİSA KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI

2017 YILI MANİSA KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI

 

Manisa İl Kurban Hizmetleri Komisyonu 01.08.2017 Salı günü Saat 14;00’da Vali Yardımcısı Mehmet YÜCE’nin Başkanlığında, İl Müftülüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, , Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Manisa Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcilerinin katılımı ile Vali Yardımcısı Mehmet YÜCE’nin makam odasında toplandı.

 

BU TOPLANTIDA AŞAĞIDAKİ KARARLAR ALINDI:

 

MADDE 1- Kurban Satış Yeri :

1- Şehzadeler İlçesinde Turgut Özal Mahallesinin batısında bulunan canlı hayvan borsası

büyükbaş ve küçükbaş kurban satış yeri olarak belirlendi.

 

2- Yunusemre İlçesinde Muradiye Belediye şantiyesi ve Ortaköy Piknik alanı olan yerde

küçükbaş kurban satış yeri olarak belirlendi.

 

Bunların haricindeki yerlerde hayvan satışı yapılmayacaktır.

 

MADDE 2- Kesim Yerleri Olarak:

                    Şehzadeler İlçesinde;

            a) Canlı hayvan borsası yanındaki et entegre tesisleri.

            b) Alaybey Mahallesi cumartesi pazar yeri.1. Bölüm (Yukarı Kısım)

            c) Alaybey Mahallesi cumartesi pazar yeri 2. Bölüm (Aşağı Kısım)

d) Perşembe pazaryeri

e) Nurlupınar Mahallesi Pazaryeri

Yunusemre İlçesinde;

            a) Laleli cumartesi pazar yeri.

            b) İtfaiye Dairesi Başkanlığının bahçesi.

            c) Karaköy Pazar yeri.

            d) Yeni Horozköy pazar yeri.

      

       Tespit edilmiştir.

 

       Kurban satış ve kesim yerlerinde işlemler ve faaliyetler 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Bunların dışında topluca kesim yerleri için İlçe Kurban Hizmetleri komisyonlarınca izin talepleri Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyenlerin talepleri kabul edilmeyecektir. Vatandaşlarımız Tebliğ hükümlerine uygun etrafı kapatılmış özel mülk veya bağ, bahçe gibi müsait yerlerde de kurban kesebileceklerdir.

 

MADDE 3- Kurban Kesim Ücreti:

                    a) Büyük baş hayvanlar için 275,00 TL.

                    b) Küçük baş hayvanlar için   60,00 TL.

                      

                     Tavan ücret olarak belirlenmiştir.  

 

MADDE 4- Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması:

                   a) Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerleri ilgili belediyelerce uygun usullerle duyurulacak, ayrıca 17 Ağustos 2017 Perşembe gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle valilik, kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) web sitelerinde yayınlanacaktır.

                   b) Kurban alırken dikkat edilmesi gereken konuları ihtiva eden Ek-1’de yer alan bilgiler, din görevlilerince vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

                  c) Ek-1 ve Ek-2’nin A4 kağıdı boyutunda çıktısı alınarak cami ilan panoları ile kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerine asılmak ve astırılmak suretiyle ilgililer bilgilendirilecektir. Söz konusu bilgilendirme vekâletle kurban kesim organizasyonu yapan kişi, dernek ve vakıflarla mülkünde kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesimi yapan üreticilere de yapılacaktır.

 

MADDE 5- Aşağıda Maddeler Halinde Yazılı Çalışmaların Yapılması:

                    a) Kurbanlık Hayvan Satış ve Toplu Kesim Yapılacak Yerlerde Uyulması Gereken Kurallar göz önünde bulundurularak hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adresleri İlçe Müftülükleri tarafından Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girmelerine.

        b) İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca Kurban kesimi konusunda İlçe Halk Eğitim

Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenecektir. Kurban kesim elemanı olarak görev almak isteyenlerin bu kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan sonra “Kurs Bitirme Belgesi” almaları sağlanacaktır. Ayrıca, bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olanların da katılmaları teşvik edilecek ve kursların ilgi görmesi için etkili çalışmalar yapılacaktır.

   c) İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yeri

düzenleyerek vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapan özel sektör teşvik edilecektir. Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yeri düzenleyerek hizmet sunan özel sektörün adresleri Excel formatında çizelgeye yazılacak ve bu tür kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinin vatandaşa duyurulması sağlanacaktır.

  d) İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca, Kurban kesim yerlerinde komisyon üyesi

kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilecek, bu personele tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenecektir.

   e) Kurbanlık hayvan satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek ve bu

tarihten önce Kurbanlık hayvan satış yerlerine hayvan hareketi başlatılmayacaktır.

        f) İlçe Kurban Komisyonları, raporlarını 01 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar il

Kurban Komisyonuna ileteceklerdir. İl Kurban Komisyonu, İlçelerden gelen raporlarla kendi raporunu değerlendirip birleştirecek 31 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS) kaydedecektir.

 

MADDE 6- Denetim işlemleri:

                    a) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile emniyet, jandarma ekiplerince yapılacaktır.

                    b) Bayram öncesi ve bayram süresince Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri Zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılacaktır.

                    c) Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve ayrıca hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri Ek-3’deki kontrol listesi kapsamında denetimler gerçekleştirecek, yapılan denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında muhafaza edilecektir.

                    ç) Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satış ve kesim yerlerine giden güzergâhlar üzeride ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınması hususunda ilgili Emniyet, Jandarma ve Zabıta birimleri ile işbirliği yapılacaktır.

                    d) İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarında denetim ekipleri teşkil edilecek, Kararın 5/d maddesi çerçevesinde personel görevlendirilen kurban kesim yerlerinin denetiminden sorumlu olacaktır. Bu maksatla gerekli araç ve şoför görevlendirmeleri de zamanında yapacaklardır.

 

MADDE 7-Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar

        a) Kurbanlık hayvanlar, İl ve İlçelerde çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Komisyonların önceden belirlediği kesim yerlerinde; mahallelerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilecektir.

         b) Tebliğin 14 üncü ve 15 inci maddeleri gereğince Büyükşehir Belediyesi, diğer yerlerde ilçe belediyelerince hazırlanması öngörülen “Yönetim Planı” ile kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınacaktır.

         c) Mevcut uygulamaların etkinliği artırılıp emniyet, jandarma, belediye zabıtası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlilerinden oluşan bir grupla belgesiz ve sağlık şartları uygun olmayan hayvan nakilleri engellenecek, belirlenen satış yeri ve kesim yerleri dışında oluşabilecek faaliyetlere izin verilmeyecektir.

         ç) Kurban hizmetleri kapsamında ilgili belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulunduracaklardır.

 

MADDE 8-  21.06.2017 tarih ve 30103 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kurban Hizmetleri Komisyonunda bulunan kuruluşlarının kendilerine düşen görevleri yerine getirmelerine.

 

                     İl ve İlçe Kurban Komisyonları ile kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek olan personele ilişkin kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri görevlendirme olurları ekindeki listelerde eksiksiz yer alacak, görev süresince İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca bu personel ile iletişimin kesintisiz sağlanmasına özen gösterilecektir.

 

                     İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun talebi halinde görevlendirme olurları ile Tebliği işlemlerine ilişkin belgeler ve ekleri gecikmeksizin gönderilecektir.

 

MADDE 9- Uyulması Gereken Kurallar ve Uymayanlara Uygulanacak Cezai İşlemler:    

                    a) Kurban satış ve kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

              1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara Çevre Kanunu 20’nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203 TL.

              2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanunu 20’nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 50.975 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.267 TL. cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacaktır.

           b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır.

          c) 26/04/2004 tarihli 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak yapılır. Hayvanların kesilmesi ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.097 TL idari para cezası uygulanacaktır.

          ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; “Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.752 TL. idari para cezası uygulanır.

          d) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL: idari para cezası uygulanır.

          e) 5199 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmayan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL. para cezası uygulanır.

              (2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanacaktır.

  

 

      KOMİSYON BAŞKANI

 

 

Mehmet YÜCE

Vali Yardımcısı

 

 

 

ÜYE

ÜYE

ÜYE

 

 

Sinan CİHAN

 İl Müftüsü

(Müftülük)

          

 

Mustafa DUMAN

Zabıta Müdür V.

(Büyükşehir Belediye Başkanlığı)

 

 

Dr. Özgür SEKRETER  

Halk Sağlığı

Müdür Yardımcısı

(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

 

ÜYE

 

ÜYE

 

ÜYE

 

 

Serdar KARACA

İnsan Kay. Şube Müdürü

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

Melikşah TAŞKIN

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri  Şube Müd.

 (İl Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüğü)

 

 

Engin BAHÇECİ

Veteriner Hekim

(Manisa Şube Müdürü

(Orman ve Su işleri Bakanlığı

IV. Bölge Müdürlüğü)

 

ÜYE

 

ÜYE

 

 

 

Melih Melik KARA

 İl Müdür Yrd. V.

(Çevre ve Şehircilik

İl Müdürlüğü)

 

 

Nihat ÖKTEM

Büro Personeli

(Türkiye Diyanet Vakfı

Manisa Şubesi)