15.08.2023

2023 YILI VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

İlgi: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-

Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme

Yönetmeliği.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

d) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

e) Diyanet İşleri Başkanlığının 03/11/2014 tarih ve 94013213-903- 6066 sayılı yazısı.

 

İlimize bağlı İlçe Müftülüklerinde, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapmakta iken Yurtdışı, Askerlik, Uzun Süreli İzin, Rapor vb. sebeplerle görev yerlerinden ayrılan cami görevlilerinin yerine ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak atanacakların tespitini ve sıralamasını yapmak üzere yarışma sınavı yapılacaktır.

I- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- Vekil imam-hatip olarak atanmak için en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

4- Vekil müezzin-kayyım olarak atanmak için en az lise mezunu ve hafızlık belgesine sahip olmak,

5- İmam-hatiplik / müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6- 2022 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puanı olmak. Yeterli müracaatçı olmaması durumunda 50 ve yukarı puan almış olmak.

 

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların aşağıdaki belgeleri şahsen veya üçüncü şahıslar aracılığıyla ıslak imzalı dilekçeleri ve diplomalarının aslı (öğrenci oldukları için diplomaları üniversitede olanların fakülte sekreterliğince aslının aynıdır onaylı ıslak imzalı ve mühürlü diploma fotokopileri) bulunmak kaydıyla İl Müftülüğü Personel Kısım Şefliğine müracaat anında yanlarında olması gerekmektedir. 

1- Dilekçe (fotoğraf yapıştırılmış olacak)

2- T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi aslı,

3- Diploma aslı veya noter onaylı sureti, (KPSS 122, 123 ve 124 sonuca esas Diploma)

4- Varsa hafızlık belgesi aslı veya noter onaylı sureti,

5- 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

6- 1 Adet Biyometrik fotoğraf,

7- Sabıka-Adli Sicil Kaydı belgesi, (e-devletten barkodlu çıktı) 

8- Vekil imam-hatiplik / müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair elle yazılı beyanı.

Not: Diploma ve Hafızlık Belgelerinin asılları kontrol edildikten sonra adaya geri verilecektir.

 

III- BAŞVURU ŞEKLİ

1- Başvuru yapmak isteyen adaylar 15.08.2023 – 29.08.2023 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte görev almak istediği İlçeyi dilekçesinde belirtmek şartı ile İl Müftülüğüne şahsen veya başvuru belgelerini getirmeleri halinde üçüncü şahıslar aracılığıyla yapılan müracaat kabul edilecektir.

2- Bu duyuruda belirtilen şartları uygun olmayan, posta, faks ve e-mail ile yapılan müracaatlar ile 29.08.2023 tarihi saat 16.00’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4- Adaylar yalnız bir unvan (Vekil imam-hatip veya vekil müezzin-kayyım) için başvuruda bulunabilecektir.

IV- SINAV İŞLEMLERİ

1- Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

2- Sınav süresince sınava katılmayanlar hakkını kaybetmiş olacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

3- Sıralama mülakat başarı puanına göre her unvan kendi arasında yapılacaktır. (Vekil imam-hatipler kendi arasında vekil müezzin-kayyımlar kendi arasında)

V- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Atama (yalnız) mülakat puanı esas alınarak en yüksek olandan başlamak suretiyle yapılacaktır.

2- Sıralamada puanların eşit olması halinde KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3- İlimize bağlı İlçelerdeki camilerde vekil olarak görev yaparken sınava girip başarılı olana sıra gelmesi halinde görev süresi sona ermeden yeni teklif yapılmayacaktır.

a) Halen görev yapmakta olanların süresi dolmadan kendi isteği ile ayrılanların atamaları yapılmayacaktır.

b) Vekâlet süresi sona erenlerin durumuna göre (toplam vekâlet süresi, görevde verimliliği v.b. durumlar göz önünde bulundurularak) tekrar görevlendirme yapılabilecektir.

4- 70 – 84 puan alanlar D grubu camilere atanacaktır. 

5- Yapılacak sınav sonucu KPSS (DHBT) 60 ve üzeri puanı olanlar ayrı, 60 puan altı olanlar ayrı sıralama yapılacaktır.

6- KPSS (DHBT) 60 ve üzeri olanların görevlendirilmesi tamamlanmadan 60 puan altı olanlardan görevlendirme yapılmayacaktır.

7- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı sonradan tespit edilenlerin, (sınavı kazansalar bile) atamaları iptal edilecek olup, hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

VI- DİĞER HUSUSLAR

1- Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacaktır. Bu sebeple numarasını değiştiren adaylar İlimiz Müftülüğünde vekil görevlendirme işlemlerini takip eden personele ulaşarak bilgi güncellemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde sırası geçmiş olacak ve Müftülüğümüzün her hangi sorumluluğu olmayacaktır.

2- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

3- Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler dilekçe ile haklarından feragat edecek ve  listenin sonuna eklenecek olup, tekrar sırası gelmedikçe ikinci bir hak tanınmayacaktır.

4- 6 (altı) aydan daha az süreli görevlere başarı listesindeki sıralamaya bakılmaksızın, lojman ve ilgilinin adres durumu dikkate alınarak görevlendirme yapılabilecektir.

5- İlan süresince Başkanlığımızca yeni bir düzenleme yapılması halinde ilan güncellenebilecektir.

6- Aynı nitelikte yapılan sınav sonucunun ilanı bir önceki sınavı geçersiz kıldığından yeni bir DHBT sınav sonuçları ilan edildiğinde, (2022 yılı DHBT sonuçlarına göre) İlimiz Müftülüğünce yapılacak vekil görevli sıralama sınavında başarılı olduğu halde sırası gelmeyenlerin atamaları yapılamayacaktır.

7- Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün https://manisa.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10- Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

V. SINAV KONULARI: 

A) İmam-hatip için; 

a) Kur’an-ı Kerim (70 puan), 

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan), 

c) Hitabet (10 puan).

B) Müezzin-kayyım için; 

a) Kur’an-ı Kerim (70 puan), 

b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan), 

c) Ezan ve ikamet (10 puan).

 

VII- SINAV YER VE TARİHİ:

1- Başvurusu kabul edilenlerin listeleri, Sınav yeri ve tarihi müracaatların sona ermesinden sonra ayrıca Sınav sonuçları İlimiz Müftülüğü https://manisa.diyanet.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

E- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Göktaşlı Mah. Murat Cad. No:47 Şehzadeler / MANİSA

Telefon: 0 (236) 231 17 77

Faks: 0 (236) 232 41 46

Web Adresi : http://manisa.diyanet.gov.tr

İlgililere ilanen duyurulur.