T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Manisa Müftülüğü

12.12.2019

MEVLİD-İ NEBİ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI

                                                                       BİLGİ NOTU

                                      MEVLİD-İ NEBİ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI

1- “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması” 07 Mart 2020 tarihinde saat 14:00’da il merkezlerinde icra edilecektir.

2- Son başvuru tarihi 10 Şubat 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular söz konusu internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. 3- Yarışma sınav merkezleri tespit edildikten sonra Müftülükler, illerine ait iletişim bilgilerini kendi mesaj sistemlerine ekleyecekler, sms vb. yollarla yarışma sınav tarihi ve yarışma adresi konusunda yarışmacıları bilgilendireceklerdir. Bu yöntemle bilgilendirme, ilerleyen süreçte gençlerle ilgili diğer faaliyetler için de kullanılabilecektir.

4- Yarışmaya örgün olarak ön lisans/lisans düzeyinde eğitimine devam eden, 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş üniversite öğrencileri katılabilecektir.

5- T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler, açık öğretim öğrencileri (İLİTAM öğrencileri dâhil), geçtiğimiz yıl yarışmaya katılarak umre seyahati ile ödüllendirilmiş olan öğrenciler ile Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları (kadrolu, sözleşmeli, ücretli, fahri vb.) diğer şartları taşısalar bile yarışmaya başvuru yapamayacaklardır.

6- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınmaktadır. Bu sebeple her bir adayın yarışmaya giriş öncesi salon görevlilerine fiilen öğrenci olduğuna dair geçerli bir belge ibraz etmesi gerekmektedir. Ayrıca adayların T.C. Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları istenecektir.

7- Şartları taşımadıkları yarışma öncesi veya sonrası ortaya çıkanların yarışmaları iptal edilecektir.

8- Yarışma ile gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi ile Hz. Peygamber’i tanıma, onun mesajını anlama, gençlerin milli ve manevi duygularını geliştirme ve Başkanlığımız çalışmaları ile tanıştırma hedeflenmektedir. Bundan dolayı yarışmanın her aşamasında gençlik koordinatörleri, Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezlerinde, KYK ve TDV öğrenci yurtlarında görevli manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında bulunan diğer personel aktif olarak görev alacaklardır.

9- Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir kız öğrenci Başkanlığımızca umre ödülü ile ödüllendirilecektir. Umre ödülünün gerçekleştirileceği tarih aralığı hususunda Başkanlığımız planlamaları esas alınacaktır. Yarışmacılara söz konusu ödülü farklı tarih aralığında kullanma veya yerine başkasını faydalandırma imkânı verilemeyecektir. Ayrıca müftülükler imkânları nispetinde dereceye giren diğer öğrencileri ödüllendirebileceklerdir.

10- Yarışmacılar Başkanlığımız yayınlarından “O’nun Gibi Yaşamak” isimli eserden sorumlu olacaktır. Eser, http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut Müftülük yayın satış bürolarından temin edilebilecektir.

11- Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışmasında uygulanacak esas ve kuralları tespit etmek, yarışma soru kitapçığını oluşturmak, yarışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini temin etmek ve yarışma akabinde yarışmaya ilişkin itiraz başvurularını değerlendirmek üzere Başkanlığımızca “Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Yarışma Sorularını Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacaktır.

12- Yarışma sınavına ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 10 gün içerisinde posta yoluyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, elektronik posta yoluyla ise genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.

13- Yarışma sınav sorularından birinin veya birden fazlasının sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir adaya eşit olarak fazladan bir puan verilecektir.

14- Yarışma güvenliğini temin etmek maksadıyla salonun büyüklüğüne göre iki ya da üç gözetmen bulundurulacak, ayrıca sınav kitapçıkları aynı sınav sorularının farklı sayı numarası ve şıklarla verilmesi neticesinde A ve B sınav kitapçığı şeklinde mühürlü olarak bastırılacaktır.

15- Sınav kitapçıkları ve cevap kâğıtları mühürlü paketler içerisinde kargo aracılığı ile illere gönderilecektir. Kargo ile gelen mühürlü paketlerin yarışma günü, salon görevlileri ve yarışmacılar huzurunda açılması ve sınav salonlarına dağıtılması temin edilecektir. Yarışma sınav kitapçığının kapağında yer alan bilgilendirmeler yarışmadan önce, katılımcılara gözetmenler tarafından okunacaktır.

16- Yarışma bitiminde soru kitapçıkları bir sene boyunca Müftülüklerde muhafaza edilecek, cevap kâğıtları eksiksiz bir şekilde tutanak altına alınacak ve mühürlenerek kargo ile Başkanlığımıza gönderilecektir.

17- Müftülüklerin illerinden yapılan başvurulara ait bilgileri sistem üzerinden takip edebilmeleri için her ilin DHYS yetkili kullanıcısına yetki verilecektir. Söz konusu personel “raporlar” bölümünden “Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri” seçeneğini tıkladığında o il müftülüğüne ait yarışma raporunu elde edebilecektir.

18- Müftülükler, illerine ait mevcut başvuru sayılarını göz önünde bulundurarak ihtiyacı karşılayacak şekilde yarışma merkezi planlamaları yapacaklardır. Yarışma sınavı merkezi olarak kullanılacak mekânlarla ilgili yazışmalar Müftülüklerce yapılacaktır. Ayrıca emniyet birimlerine gerekli bilgilendirmeler yarışma öncesinde yapılacaktır.

19- Yarışma merkezi için öncelikle Başkanlığımıza veya Türkiye Diyanet Vakfı’na ait ferah mekânların (Konferans Salonu, Kuran Kursu, Eğitim Merkezi vb.) tercih edilmesi ve yeterli sayıda Başkanlık personeli istihdam edilmesi sağlanacaktır.

20- İhtiyaca göre oluşturulan bir ya da birkaç yarışma merkezinin salon planlamaları ve yarışmacıların ayrı ayrı sıra numaraları ile salonlara yerleştirilmesine dair planlamalar Müftülüklerce yapılacak ve yapılan planlamalar ile yarışma merkezlerine ait adres bilgileri en geç 17 Şubat 2020 tarihine kadar excel formatında hazırlanarak genclik@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

21- Bizzat İl Müftüsü veya yetkilendireceği İl Müftü Yardımcısı/İlçe Müftüsü yarışma merkezi sorumlusu, erkek ve kadın il gençlik koordinatörleri ise yarışma merkezi sorumlu yardımcısı olarak görev alacaklardır. Yirmi (20) yarışmacıdan az planlamaların yapıldığı salonlarda bir (1), yirmi (20) ve daha fazla yarışmacının katıldığı salonlarda ise ihtiyaç nispetinde birden fazla gözetmen istihdam edilecektir. Sınav gözetmenleri ilçe gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlık görevlileri ya da gençlik çalışmalarına istekli diğer personel arasından seçilecektir.

22- Yarışma sınavı sonuçları cevap kâğıtları optik okuyucuda okutulduktan sonra İl Müftülüklerine bildirilecek ve yarışma sonucu İl Müftülüklerince ilan edilecektir. Ayrıca yarisma.diyanet.gov.tr adresinden de öğrenilebilecektir.

23- Yarışma süresi 80 dakikadır. İlk 25 dakika içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin verilmeyecektir. Salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava devam ettirilmeyecektir.

24- Yarışmacılar yarışma sınavını tamamlasalar bile sınavın son 10 dakikasında dışarıya çıkarılmayacak ayrıca sınıf ve salonda en az 2 adayın bulunmasına dikkat edilerek kalan iki adaydan biri sınavı bitirse bile diğer adayın sınavı tamamlamasına kadar sınav salonunda beklemesi sağlanacaktır.

25- Yarışma soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ve cevap kâğıdının adı, soyadı, imza bölümlerinin yer aldığı kısımlar ile diğer bölümler kutucukların dışına taşmadan kurşun kalemle doldurulacaktır.

26- Cevap kâğıtları optik okuyucu ile okunacağından katlanmayacak, özellikle işaretlemeler esnasında kâğıdın zedelenmemesi ve yırtılmamasına dikkat edilecektir.

27- Yarışmacılar cevap kâğıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken yumuşak silgi kullanmaları ve tamamen silinmiş olmasına dikkat etmeleri hususunda uyarılacaktır.

28- Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ve hatalı kodlamalarda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Gerekli kodlamaları yapmayanların veya hatalı kodlayanların, adı ve soyadını yazmayanların, imzasını atmayanların cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

29- Her bir adayın cevaplaması gereken soru adedi 80 olacaktır. Her soru 1.25 puan değerindedir. Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.

30- Dereceye girenlerin tespitinde erkek ve kız öğrenciler ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.

31- Eşitlik halinde yaşı küçük olanlara yıl, ay ve gün hesabına göre öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler İl Müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit edilecektir.

32- Her bir salon için ayrı ayrı düzenlenecek olan yoklama listesi gözetmenler tarafından yarışmaya katılanlara imzalatılacak, ilk 30 dk içerisinde katılmayanlar için yarışmaya katılmadı bilgisi not edilecektir.

33- Yarışmaya cep telefonu, saat, bilgisayar, kitap vb. iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine müsaade edilmeyecektir. Varsa bunlar gözetmenler tarafından yarışma süresince muhafaza edilecektir.

34- Sorular ve cevap seçeneklerine dair notlar tutularak dışarıya çıkarılmasına izin verilmeyecektir.

35- Sorular 4 şıklı olarak sunulacaktır. Bir soru için birden fazla şık işaretlenmesi durumunda, bu soru cevaplandırılmamış sayılacaktır.

36- Yarışmacılar görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Yarışma disiplinine uymayanların, ferdi veya toplu olarak kopya çekmeye teşebbüs edenlerin bu durumları gözetmenlerce tutanak altına alınacak ve cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. Gözetmenler, kopya çekme veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir.

37- Yarışma başladıktan sonra adayların görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeleri, aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları engellenecektir.

38- Yarışmaya ait soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve cevap anahtarları yarışmacılara ibraz edilmeyecektir.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ